Tarieven en vergoeding

 
Wij hebben ervoor gekozen om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Dit in verband met de toenemende invloed van zorgverzekeraars op de inhoud van het vak. Door contractvrij te werken zijn wij beter in staat om zorg op maat te leveren.

Tarieven vergoede zorg

U heeft bij bepaalde diagnoses recht op vergoeding van de behandeling. Geestelijke gezondheidszorg is namelijk opgenomen in het basispakket van de Zorgverzekeringswet. U betaalt zelf onze factuur en declareert die bij uw zorgverzekeraar. Als u een restitutiepolis heeft, krijgt u ongeveer 90% vergoed. Als u een naturapolis heeft, krijgt u ongeveer 70% vergoed. U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar. Voor vergoeding is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk.
 
De vergoede zorg wordt in Nederland onderverdeeld in de Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ. Uw klacht(en) en de ernst van de klacht(en) bepalen in welke zorgcategorie u valt. Dit wordt na de intakeprocedure vastgesteld.
 
Voor de Basis GGZ gelden voor 2021 de volgende tarieven (vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit):
Kort traject van maximaal 300 minuten (maximaal 5 gesprekken): € 522,13
Midden traject van maximaal 500 minuten (maximaal 8 gesprekken): € 885,01 
Intensief traject van maximaal 750 minuten (maximaal 12 gesprekken): € 1.434,96
In het traject wordt alle directe en indirecte tijd die besteed wordt aan de behandeling geregistreerd. Naast het voeren van de gesprekken  (de directe tijd) besteden we ook tijd aan administratie, het bijhouden van het dossier en overleg met collega's (de indirecte tijd).
 
Voor de Gespecialiseerde GGZ zijn de tarieven afhankelijk van de diagnose en het aantal gesprekken (vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit). Voor de volledige lijst van diagnose behandeling combinaties in 2021, klik hier.
 
U ontvangt ieder maand een deelfactuur waarbij wij een voorschot van €50 per sessie in rekening brengen. Voorschotfacturen kunt u niet declareren bij uw verzekeraar. Na de behandeling ontvangt u een factuur voor het resterende bedrag. De eindfactuur kunt u declareren bij uw verzekeraar.
 
Op 1 januari 2022 gaat er iets veranderen in de ggz. Het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd.

De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties. Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg. De volgende prestaties zijn mogelijk:

·      Consult diagnostiek: onderzoek wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;

·      Consult behandeling: gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;

·      Intercollegiaal overleg: als wij het voor uw behandeling noodzakelijk vinden om te overleggen met een externe collega;

·Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft. Er is sneller inzicht in de kosten. Daarvoor hoeft niet meer gewacht te worden tot het einde van een traject, want de prestaties zijn niet meer gekoppeld aan een langer lopend traject, maar aan een dag.  Er kan dus ook veel sneller gedeclareerd worden.

De tarieven voor de prestaties in het zorgprestatiemodel zijn nog niet bekend. Hierover vindt momenteel landelijk overleg plaats.

Eigen risico

Voor de geestelijke gezondheidszorg is sprake van een algemeen eigen risico. Deze bedraagt 385 euro.

Tot en met 31 december 2021 betaalde u één keer het eigen risico per behandeltraject (product of dbc) van maximaal 365 dagen, ongeacht de startdatum van het behandeltraject. 

Dit gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2022 wordt voor ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze. Bij andere vormen van zorg gebeurt dat al langere tijd. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico.

Tarieven zelfbetalers

U kunt er voor kiezen de behandeling zelf te betalen, zonder vergoeding van de zorgverzekeraar. U heeft dan geen verwijzing van de huisarts nodig en uw gegevens worden niet doorgestuurd aan de zorgverzekeraar. Wij hanteren dan het standaard tarief (door de Nederlandse Zorg Autoriteit vastgesteld) van €110 per sessie van 45 minuten. U ontvangt iedere maand een factuur.

Tarieven onvergoede zorg

Bij sommige diagnoses komt u niet in aanmerking voor vergoeding. Dit geldt onder meer voor relatieproblemen en seksuele problemen, die in Nederland onder de niet-vergoede zorg vallen. U betaalt zelf onze factuur en kunt deze niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen, hanteren wij het standaard tarief (door de Nederlandse Zorg Autoriteit vastgesteld) van €110 per sessie van 45 minuten en €150 per sessie relatietherapie van 75 minuten. U ontvangt iedere maand een factuur.
 

Afspraak afzeggen

Indien u een afspraak wilt annuleren of verzetten, dient dit maximaal 24 uur voor de betreffende afspraak te gebeuren. Indien een afspraak te laat wordt afgezegd, wordt ongeacht de reden van afzegging 45 euro in rekening gebracht. Dit bedrag kan niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.
 
Betalingsvoorwaarden
Hieronder kunt onze betalingsvoorwaarden downloaden.
Betalingsvoorwaarden